رساله بهجه الطالبین ( شرح فارسی بر رساله کبری منطق )

رساله بهجه الطالبین، اثری از محمد بن محمود حسینی یزدی است، این رساله شرحی است بر کتاب « الکبری فی المنطق » که نوشته ابوالحسن فخرالدین علی بن محمد حسینی جرجانی شیرازی ، مشهور به میر سید شریف است.

این اثر به انضام کبری منظومه و متن کتاب « الکبری فی المنطق » و به کوشش استاد حسین شفیعی رحمه الله علیه ، عرضه شده است.