نصیحت امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام به فردی که درخواستی از ایشان کرد نصیحت کردند که حاجتت را از کسی نخواه مگر از سه کس.