سوال امام صادق علیه السلام از شاگردشان

 

امام صادق علیه السلام از شاگردشان می پرسند این مدت از من په یاد گرفتی؟ و او ۸ چیز را بیان می کند