مواعظ حضرت صادق

 

۱) عن الصادق جعفر بن محمد ع أنه قال الاشتهار بالعباده ریبه إن أبی حدثنی عن أبیه عن جده عن علی ع أن رسول الله ص قال أعبد الناس من أقام الفرائض و أسخى الناس من أدى زکاه ماله و أزهد الناس من اجتنب الحرام و أتقى الناس من قال الحق فیما له و علیه و أعدل الناس من رضی للناس ما یرضى لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه و أکیس الناس من کان أشد ذکرا للموت و أغبط الناس من کان تحت التراب قد أمن العقاب و یرجو الثواب و أغفل الناس من لم یتعظ بتغیر الدنیا

الامالی شیخ صدوق،

 

شهرت به عبادت خوب نیست

عابد ترین مردم آن کس است کهواحبات را به جا آورد

سخی ترین مردم کسی است که زکات مالش را میدهد

زاهدترین مردم کسی است که از حرام بپرهیزد

با تقوی ترین مردم کسی است که حق بگوید چه به نفع او باشد و چه به ضرر او

عادل ترین مردم کسی است که هرچه را برای خودش نمی پسندد برای مردم هم نپسندد

زیرک ترین مردم کسی است که زیاد به یاد مرگ باشد

بیشتر بر کسی باید انسان غبطه خورد که زیر خاک رفته و از عقاب ایمن بوده باشد (در اینحا خواب فردی را نقل می کنند که پیامبر و حضرت علی را در خواب دیده که به سرعت می روند می پرسد کجا می روید می فرمایند به تشیع جنازه حاج میرزا علی آقای شیرازی)

غافلترین مردم کسی است که از تغییرات دنیا پند نمی گیرد